imageimage

Thông báo v/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2026. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử hoặc thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

1 Thong bao De cu ung cu TV HDQT, BKS nhiem ky 2022-2026

2 Mau_Ho so de cu, ung cu TV HDQT, BKS nhiem ky 2022 - 2026

image 297 image 0