imageimage

Thông báo về việc cho phép Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp tục được giao dịch chuyển nhượng trái phiếu mã HTQNB2124001 và mã HQNCH2124002

Căn cứ:

  • Thông báo số 186/TB-HTQN/2023 ngày 15/11/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (“Tổ Chức Phát Hành”) về việc tạm dừng đăng ký và cho phép tiếp tục giao dịch trái phiếu mã HTQNB2124001 và trái phiếu mã HQNCH2124002 (“Trái Phiếu”) (sau đây gọi là “Thông báo số 186”).

Ngày 17/11/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (“Rồng Việt”) đã nhận được Thông báo số 186 của Tổ Chức Phát Hành về việc tạm dừng thủ tục đăng ký Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), theo đó, Tổ Chức Phát Hành cho phép Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp tục được giao dịch Trái Phiếu theo quy định.

Vì vậy, bằng văn bản này, Rồng Việt với tư cách là Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Đại Lý Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (Mã trái phiếu HTQNB2124001 và HQNCH2124002) về việc cho phép Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp tục được giao dịch Trái Phiếu, với thông tin chi tiết như sau:

  1. Trái Phiếu sẽ tiếp tục được giao dịch kể từ ngày 22/11/2023
  2. Các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng Trái Phiếu hoặc cập nhật thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện bình thường cho đến khi Tổ Chức Phát Hành có thông báo mới về việc chốt danh sách để thực hiện đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại HNX.

Trân trọng./.

image 112 image 0