imageimage

Thông báo về việc giảm thuế thu nhập chứng khoán

Căn cứ Công văn số 10790/BTC-CST của Bộ Tài Chính ngày 12/08/2011 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc Hội, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo về việc áp dụng thu thuế thu nhập chứng khoán tại Rồng Việt như sau:

 

1. Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức:

- Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức được chia từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp, trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính và tổ chức tín dụng, từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 31/12/2012;

- Hoàn trả phần thuế đã thu từ cổ tức do các tổ chức phát hành thực hiện chi trả từ ngày 01/08/2011 đến ngày 26/08/2011, trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính và tổ chức tín dụng;

- Không thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức được chia từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp, trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính và tổ chức tín dụng, kể từ ngày 29/08/2011.

 

2. Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán:

- Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán từ ngày 01/08/2011 đến hết ngày 31/12/2012;

- Hoàn trả 50% phần thuế đã thu đối với các giao dịch bán chứng khoán từ ngày 01/08/2011 đến ngày 26/08/2011;

- Tạm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 0,05% đối với các giao dịch chứng khoán trên các sàn giao dịch, kể từ ngày 29/08/2011.

 

3. Ngày thực hiện hoàn thuế: 31/08/2011

 

Trân trọng.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 

 

Thông báo về việc giảm thuế thu nhập chứng khoán

List%20danh%20muc%20CK%20ky%20quy.pdf

image 10 image 0