imageimage

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 16/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/03/2018, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây thông báo về việc phát hành cổ phiếu với chi tiết như sau:
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
2. Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM
3. Số điện thoại: (028) 3824 3586 – Fax : (028) 3915 1856
4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành
- Tên công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 6299 2006 – Fax : (028) 6291 7986
5. Cổ phiếu phát hành
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký phát hành: 30.948.300 cổ phần
Trong đó:
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn - Phủ Lý: 15.438.300 cổ phần.
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn - Ninh Thuận: 15.510.000 cổ phần.
6. Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 309.483.000.000 đồng.
7. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu hoán đổi để sáp nhập Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phủ Lý và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận vào Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 15/04/2017.
8. Tỷ lệ hoán đổi:
+ Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu với CTCP Bia Sài Gòn - Phủ Lý: 1:1.
Tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện hoán đổi, 1 cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây phát hành thêm sẽ đổi lấy 1 cổ phiếu của CTCP Bia Sài Gòn Phủ Lý (ngoại trừ cổ đông là CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây không tham gia đợt phát hành lần này).
+ Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn - Ninh Thuận: 1:1.
Tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông thực hiện hoán đổi, 1 cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây phát hành thêm sẽ đổi lấy 1 cổ phiếu của CTCP Bia Sài Gòn Ninh Thuận (ngoại trừ cổ đông là CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây không tham gia đợt phát hành lần này).
9. Thời hạn phân phối cổ phiếu: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCKNN cấp Giấy chứng nhận phát hành.
Ngày chốt Danh sách cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn Phủ Lý và CTCP Bia Sài Gòn Ninh Thuận để thực hiện hoán đổi cổ phần: ngày 10/04/2018.
10. Địa điểm thực hiện:
Cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn - Phủ Lý và CTCP Bia Sài Gòn - Ninh Thuận làm thủ tục hoán đổi cổ phần tại trụ sở chính của CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây - 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q1, TP.HCM.
11. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
- Website CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây: http://www.sabibeco.com
- Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:
1) Thông báo về việc phát hành của CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây
2) Giấy chứng nhận đăng ký phát hành
3) Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu

image 167 image 0