imageimage

Thực hiện quyền GDW, PSC, RCL, THG, HDM, PSD, DRL, VC1, D2D, AAM, VC2, OPC, VNL, TNC, PAC, VNM, ACB, HPG

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ quyền vào tài khoản nhà đầu tư ngày 30/05/2014, chi tiết như sau:

 

   

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng  

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

GDW

15/05/2014

12%

2

Cổ tức tiền mặt

PSC

12/05/2014

10%

3

Cổ tức tiền mặt

RCL

21/03/2014

8%

4

Cổ tức tiền mặt

THG

20/05/2014

9,6%

5

Cổ tức tiền mặt

HDM

20/05/2014

30%

6

Cổ tức tiền mặt

PSD

15/05/2014

15%

7

Cổ tức tiền mặt

DRL

16/05/2014

15%

8

Cổ tức tiền mặt

VC1

28/02/2014

16%

9

Cổ tức tiền mặt

D2D

16/05/2014

15%

10

Cổ tức tiền mặt

AAM

27/02/2014

10%

11

Cổ tức tiền mặt

VC2

12/05/2014

10%

12

Cổ tức tiền mặt

OPC

08/05/2014

15%

13

Cổ tức tiền mặt

VNL

16/05/2014

13%

14

Cổ tức tiền mặt

TNC

20/05/2014

14%

15

Cổ tức tiền mặt

PAC

15/05/2014

5%

16

Cổ tức tiền mặt

VNM

15/05/2014

20%

17

Cổ tức tiền mặt

ACB

15/05/2014

7%

18

Cổ tức bằng cổ phiếu

HPG

28/04/2014

15%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 46 image 0