imageimage

Ủy quyền quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý (VIS) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ( Rồng Việt) thay mặt VIS thực hiện các công việc liên quan đến việc quản lý cổ dông của VIS như sau:
Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company (VIS) respectfully informs Shareholders of authorizing Viet Dragon Securities Corporation ( Viet Dragon) to act on behalf of VIS to perform the following tasks related to the shareholder management of VIS:

1. Dịch vụ quản lý cổ đông
    Shareholder management services

1.1. Dịch vụ quản lý danh sách cổ đông:
       Shareholder list management service:

 • Quản lý sổ đăng ký cổ đông (danh sách cổ đông) bao gồm các nội dung theo quy định tại Khoản 2, Điều 122 Luật Doanh nghiệp..
  To manage the register of shareholders (list of shareholders) including the contents specified in Clause 2, Article 122 of the Law on Enterprises.
 • Nhận và thực hiện điều chỉnh thông tin theo các đề nghị hợp lệ của cổ đông về việc thay đổi tên, địa chỉ, CMND/Căn cước công dân/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương và các thông tin cá nhân khác.
  To receive and adjust information according to valid requests of shareholders regarding the change of name, address, ID card/Citizen identification card/Certificate of business registration or equivalent documents and other personal information.
 • Lưu giữ thông tin về cổ đông của VIS.
  To keep information about shareholders of VIS.
 • Gửi báo cáo về danh sách cổ đông theo định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc theo yêu cầu của VIS.
  To send reports on the list of shareholders periodically (monthly, quarterly, annually) or at the request of Party A.
 • Quản lý các vấn đề liên quan đến Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: cấp mới, cấp lại (đối với trường hợp bị mất, hư hỏng), hoặc thu hồi (khi cổ đông không còn nắm giữ cổ phần).
  To manage the issues related to the Book/Certificate of share ownership: new issue, re-issue (in case of loss or damage), or withdraw (when shareholders no longer hold shares).

1.2. Dịch vụ về quản lý chuyển nhượng, cầm cố:
       Services on transfer and mortgage management:

 • Theo dõi và quản lý việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông tuân thủ các giới hạn chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và điều lệ của VIS.
  To monitor and manage the transfer of shares between shareholders in compliance with transfer limits as prescribed by law and Party A's charter.
 • Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, sang tên cổ đông.
  To carry out procedures for transferring and changing the names of shareholders.
 • Xác nhận quyền sở hữu và thực hiện việc phong tỏa/ giải tỏa cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông VIS.
  To confirm ownership and freeze/ release the shares at the request of Party A's shareholders.
 • Báo cáo danh sách chuyển nhượng cho VIS theo yêu cầu.
  To report the transfer list to Party A upon request.

1.3. Dịch vụ về quyền cổ đông:
       Services on shareholder’s rights:

 • Chuẩn bị danh sách cổ đông cho việc thực hiện quyền cổ đông bao gồm: nhận cổ tức, tham dự đại hội cổ đông, nhận cổ phiếu thưởng…
  To prepare a list of shareholders for the exercise of shareholder rights including receiving dividends, attending shareholder meetings, receiving bonus shares...
 • Thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông VIS khi được ủy quyền bằng văn bản từ VIS.
  To pay dividends to Party A's shareholders upon written authorization from Party A.
 • Thực hiện các quyền khác của cổ đông khi VIS ủy quyền bằng văn bản.
  To exercise other rights of shareholders when Party A authorizes in writing

2. Địa chỉ cổ đông liên hệ thực hiện công việc quản lý cổ đông tại Rồng Việt

Nơi liên hệ
Contacts

Địa chỉ liên hệ
Contact address
Điện thoại
Telephone
Hội sở chính
Headquarters
Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà VietDragon, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Floor 1-2-3-4, Viet Dragon Tower, 141 Nguyen Du, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC 
0286 2992 006
Chi nhánh Hà Nội Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Floor 10, EurowindowTower, 2 Ton That Tung, Trung Tu Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam
0246 2882 006
Chi nhánh Nha Trang Tầng 7, số 76 Quang Trung, phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Floor 7, 76 Quang Trung, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa
0258 3820 006
Chi nhánh Cần Thơ Tầng 8, 95-97-99 Võ Văn Tần, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Floor 8, 95-97-99 Vo Van Tan, Tan An Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City
0292 3817 578

     

 

  

  

  


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2544 image 0