imageimage

“VDS: Ngày 21/02/2011, ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010”

Căn cứ thông báo số 176/TB-CNVSD ngày 26/01/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDS như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2011

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2011

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/3/2011;

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau;

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2011;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2010;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2010;

+ Các vấn đề khác.

 

Nguồn: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội - HNX

image 7 image 0