imageimage

VDSC thông báo về việc quản lý chuyển nhượng cổ phần của Eximland

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc Eximland ủy quyền cho VDSC thực hiện các nội dung: Xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông; Xác nhận và ký xác nhận tăng giảm số lượng cổ phần trên sổ cổ đông; Ký xác nhận quyền sở hữu cổ phần trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông...

 

Thông báo về việc quản lý chuyển nhượng cổ phần Eximland: TB 382 DVCK Quan ly chuyen nhuong co phan Eximland.pdf

image 19 image 0