imageimage

Rồng Việt công bố Kết quả phát hành Trái phiếu riêng lẻ mã Trái phiếu VDSH2324002 và Triển khai việc đăng ký lưu ký, giao dịch trái phiếu tập trung

image05-09-2023

Ngày 05/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt vừa ban hành Nghị quyết HĐQT về Kết quả phát hành Trái phiếu riêng lẻ mã Trái phiếu VDSH2324002 và Triển khai việc đăng ký lưu ký Trái phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể như sau:

1. Kết quả phát hành Trái phiếu riêng lẻ mã Trái phiếu VDSH2324002:

 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
 • Mã Trái phiếu: VDSH2324002
 • Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng/Trái phiếu
 • Kỳ hạn Trái phiếu: 01 năm kể từ Ngày phát hành
 • Ngày phát hành: 20/06/2023
 • Tổng số lượng Trái phiếu đăng ký phát hành: 7.000 (Bảy ngàn) Trái phiếu
 • Tổng số lượng Trái phiếu đã được đăng ký mua và nộp tiền: 6.986 (Sáu ngàn chín trăm tám mươi sáu) Trái phiếu
 • Tổng giá trị Trái phiếu đã phát hành: 698.600.000.000 đồng
 • Ngày kết thúc đợt phát hành: 05/09/2023

2. Triển khai việc đăng ký lưu ký Trái phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):

 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
 • Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo
 • Thông tin các Trái phiếu thực hiện đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch:undefined

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý Trái chủ, Quý Nhà đầu tư được biết.

imageimage
image 614