imageimage

Chứng khoán cơ sở

 Giá trị giao dịch/ngày Mức phí
 Dưới 200 triệu đồng0.25%
 Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng0.22%
 Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0.20%
 Từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng0.18%
 Từ 2 tỷ đồng trở lên0.15%

 

Giá trị giao dịch/ngàyMức phí
Trái phiếu công ty0.02%
Trái phiếu chính phủ0.02%

 

Giá trị giao dịch/ngàyMức phí
Dịch vụ etaDragon0.13%

 

Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.