imageimage

Dịch vụ lưu ký

Thanh toán cổ tức
Phí dịch vụ Miễn phí

 

Phí chuyển khoản chứng khoán do nhà đầu tư tất toán tài khoản, chuyển khoản toàn bộ hoặc 1 phần chứng khoán
Phí nộp Trung tâm Lưu ký (Phí nộp cho Trung tâm lưu ký: mức thu tối đa của một mã chứng khoán cho một lần chuyển khoản không quá 300,000 VNĐ)0.3 VNĐ/Chứng khoán
Phí dịch vụ500,000 VNĐ/Bộ hồ sơ

 

Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán
Phí nộp Trung tâm Lưu ký0.1%/Giá trị giao dịch
Phí dịch vụ (Phí dịch vụ tối thiểu 500,000 VNĐ/ Bộ hồ sơ)0.1%/Giá trị giao dịch

 

Lưu ký chứng khoán
Phí dịch vụMiễn phí

 

Phí lưu ký (Phí lưu ký nộp cho Trung tâm Lưu ký, mức thu này được nộp toàn bộ cho Trung tâm Lưu ký)
Cổ phiếu/Chứng quyền/Chứng chỉ quỹ 0.27 VNĐ/Cổ phiếu/Tháng
Trái phiếu0.18 VNĐ/Trái phiếu/Tháng

 

Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.