imageimage

Dịch vụ tài chính doanh nghiệp

Tham vấn xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp với chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Doanh nghiệp, định giá Doanh nghiệp hợp lý cho các hoạt động huy động vốn cũng như M&A. Mục tiêu cao nhất là góp phần giúp cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và vẫn đạt được mục đích về lợi nhuận cũng như kế hoạch phát triển của công ty.


 • Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông: Hướng dẫn thủ tục, trình tự, các tài liệu liên quan, và tư vấn xây dựng chương trình đại hội
 • Tư vấn xây dựng, chỉnh sửa điều lệ: Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần, công ty đại chúng, và công ty niêm yết
 • Tư vấn đăng ký công ty đại chúng: Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký, và hỗ trợ làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan
 • Tư vấn công bố thông tin: Bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các điều luật áp dụng

undefined


 • Rà soát và hỗ trợ doanh nghiệp thu thập hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản phục vụ cho công tác thẩm định giá
 • Khảo sát thực tế hiện trường, thu thập thông tin liên quan đến tài sản thẩm định và khu vực tài sản thẩm định
 • Định hướng kế hoạch kinh doanh; cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh thành kế hoạch dòng tiền trong tương lai
 • Xây dựng mô hình và triển khai thực hiện định giá doanh nghiệp theo từng phương pháp định giá

undefined


 • Xây dựng kế hoạch, phương án xây dựng cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
 • Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các biện pháp để đẩy mạnh tình hình tài chính

  undefined