imageimage

Danh sách quà tặng

 


Ô/ Dù Rồng Việt
Giá trị: 300,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 3,000 điểm
Đổi quà 

undefined

undefined

undefined

 Ly sứ Minh Long
Giá trị: 300,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 3,000 điểm
Đổi quà 

undefined

 

undefined
Ly giữ nhiệt 
Giá trị: 506,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 3,000 điểm
Đổi quà 

 


 


Nón bảo hiểm
Giá trị: 550,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 3,000 điểm
Đổi quà 

undefined

 

undefined

 

undefined

 

undefined

 

undefined

 

undefined


 


Bình giữ nhiệt 
Giá trị: 642,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 4,500 điểm
Đổi quà 

 

 

 


Balo SimpleCarry
Giá trị: 550,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 5,000 điểm
Đổi quà 

undefined

undefined

undefined

 Vali Rồng Việt

Thương hiệu Trip
Giá trị: 1,470,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 10,000 điểm
Đổi quà 

undefined

undefined

undefined

 

 


Vali Larita Vela

Nhà cung cấp Mia
Giá trị: 2,200,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 18,000 điểm
Đổi quà 

undefined

undefined

undefined

 

 


Bộ ấm trà Minh Long
Giá trị: 1,500,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 15,000 điểm
Đổi quà 

undefined


undefined

 

 


Phiếu mua hàng
Giá trị: 2,000,0000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 20,000 điểm

Đổi quà

 

 

Phiếu mua hàng
Giá trị: 3,000,000 VNĐ
Số điểm quy đổi: 30,000 điểm
Đổi quà