imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

1. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và

2. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

:
image 34 image 2