imageimage

Công bố Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty

Ngày 7/4/2021 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt được tổ chức tại Hội trường, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Nội dung Biên bản và Nghị quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.
  • Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021:

          Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền

          Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

  • Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
    :
    image 8878 image 340