imageimage

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - VDFM

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư tăng trưởng Việt Long

 

2. Số chứng nhận ĐKKD: Theo thông báo số 103/TB-UBCK ngày 14/9/2007

 

3. Điện thoại liên hệ: 08-8237791 Fax: 08-8237792

 

4. Mã chứng khoán giao dịch: VDS

 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 719.430 cp

 

6. Số tài khoản giao dịch: HSBB006666

 

7. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thúc Vinh

 

8. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu của người có liên quan: 022823356

 

9. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT

 

10. Quan hệ của người có liên quan với tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc

 

11. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 31.800 cp

 

12. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký bán: 719.430 cp

 

13. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 0 cp

 

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 719.430 cp

 

15. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

 

16. Mục đích thực hiện giao dịch: Thanh hoán danh mục đầu tư của Quỹ

 

17. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 15/10/2012 đến ngày 15/11/2012

 

18. Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký bán: Giá giao dịch trên thị trường không đạt đến mức giá kỳ vọng.

 

:
image 81 image 0