imageimage

Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của người nội bộ của công ty đại chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng công bố:

  1. CVD 84_ Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
  2. CVD 85_ Báo cáo kết quả giao dịch CP/CCQ của Người nội bộ của Công ty đại chúng
:
image 205 image 1