imageimage

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Đính kèm:

  1. Công văn số 480/2018/CV-PC ngày 27/6/2018;
  2. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 12/2018/CV-HĐQT ngày 27/6/2018;
  3. Công văn số 15/2018/CV-HĐQT ngày 27/6/2018 về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
:
image 194 image 60