imageimage

Báo cáo tài chính và báo cáo tình hình quản trị Quý III năm 2011

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

- Báo cáo tài chính Quý III/2011;

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý III/2011 so với Quý III/2010;

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty Quý III năm 2011.

:
image 33 image 109