imageimage

CBTT v/v ông Nguyễn Hoàng Hiệp trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Rồng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố thông tin về việc ông Nguyễn Hoàng Hiệp trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Rồng Việt.

:
image 1079 image 0