imageimage

Công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

:
image 310 image 36