imageimage

Công bố Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2020 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng 2020 so với cùng kỳ 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

1. Báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được kiểm toán;
2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2020 đã được kiểm toán;
3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng 2020 so với cùng kỳ 2019.

 

:
image 284 image 111