imageimage

Công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 56/GPĐC-UBCK ngày 02/08/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thay đổi Vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ cũ: 910.000.000.000 đồng (Chín trăm mười tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới: 1.000.999.060.000 đồng (Một nghìn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng)

Đính kèm:
- Công văn số 607/2018/CV-PC ngày 02/08/2018;
- Giấy phép số 56/GPĐC-UBCK.

:
image 155 image 0