imageimage

Công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Rồng Việt

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 46/GPĐC-UBCK ngày 05/08/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty thay đổi Người đại diện theo pháp luật như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

  • Họ tên: Trần Lệ Nguyên
  • Chức danh: Chủ tịch HĐQT

2. Người đại diện theo pháp luật mới:

  • Họ tên: Nguyễn Miên Tuấn
  • Chức danh: Chủ tịch HĐQT
:
image 289 image 24