imageimage

Công bố Nghị quyết HĐQT Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 về việc Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

:
image 167 image 27