imageimage

Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

:
image 6210 image 0