imageimage

Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2021.

:
image 6041 image 38