imageimage

Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020.

:
image 8500 image 18