imageimage

Công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt Danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

:
image 220 image 1