imageimage

Công bố Quyết định HĐQT về việc tăng vốn điều lệ của Công ty do phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Quyết định số 65/2021/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Công ty do phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020.

:
image 2942 image 0