imageimage

Công bố thông tin về việc sửa đổi Vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

V/v sửa đổi vốn điều lệ

 

Căn cứ:

- Kết quả của đợt phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty năm 2010

- Nghị quyết 15/2010/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 16/08/2010.

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

 

Theo Điều 15.2:

- Điều lệ cũ: Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 330.000.000.000 (ba trăm ba mươi tỷ) đồng Việt Nam.

Vốn điều lệ được chia làm 33.000.000 (ba mươi ba triệu) cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 (mười ngàn) đồng.

 

- Điều lệ sửa đổi: Vốn điều lệ của Công ty là 349.799.870.000đ (Ba trăm bốn mươi chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng). Vốn điều lệ Công ty được chia làm 34.979.987 (Ba mươi bốn triệu chín trăm bảy mươi chín ngàn chín trăm tám mươi bảy) cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000đ (mười ngàn đồng).

 

:
image 15 image 45