imageimage

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 74/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/11/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng như sau:

1. Tên tổ chức phát hành:   

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

2. Mã chứng khoán 

 VDS

3. Địa chỉ trụ sở chính:    

 Tầng 1-2-3-4 -5, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM

4. Số điện thoại:

 (028) 6299 2006                 – Fax : (028) 6291 7986

5. Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu

 Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Rồng Việt

 • Loại cổ phiếu

 Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá

 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

 • Số lượng đăng ký chào bán

 21.000.000 cổ phiếu

Chào bán 21.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 3 cổ phiếu phát hành thêm.
Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:3, cổ đông A được mua thêm 60,3 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 60 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

 • Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ ủy quyền HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

6. Khối lượng vốn cần huy động:

 210.000.000.000 đồng

7. Mục đích huy động vốn: 

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 210 tỷ đồng sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất.

8. Giá chào bán:

 10.000 đồng/cổ phần.

9. Ngày đăng ký cuối cùng:

 Ngày 17/11/2017

10. Thời hạn nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 

 • Thời gian chuyển nhượng quyền mua:

 Từ ngày 24/11/2017 đến ngày 11/12/2017

 • Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm:
 Từ ngày 24/11/2017 đến ngày 21/12/2017

11. Địa điểm nhận đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 

 • Đối với cổ phiếu đã lưu ký:

 Tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản giao dịch

 • Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: 
 Tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Tầng 1-2-3-4-5, số 141 Nguyễn Du, Quận 1,   Tp.HCM

12. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

 Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:  http://www.vdsc.com.vn.

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

 • Tên tài khoản: 

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 •  Số tài khoản: 

 211014851224130

 • Nơi mở tài khoản:  

 Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Phòng giao dịch Tao Đàn – Chi nhánh Tp.HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp không thực hiện theo đúng thời hạn đã nêu trong thông báo này.

Trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

 1. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng
 2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
 3. BCTC kiểm toán năm 2015
 4. BCTC kiểm toán năm 2016
 5. BCTC quý 3 năm 2017
 6. VDSC_Thong bao phat hanh
:
image 118 image 0