imageimage

CTCP Chứng Khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đổng kết quả xin ý kiến bằng văn bản thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ

Biên bản kết quả kiểm phiếu

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ

:
image 46 image 0