imageimage

Đính chính thông tin Báo cáo tài chính Quý IV năm 2010

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đính chính thông tin "Bảng cân đối kế toán" và " Thuyết minh báo cáo tài chính" của Báo cáo tài chính Quý IV năm 2010 với nội dung như sau:

STT

Nội dung

Số liệu cũ

Số liệu đính chính

1

Bảng cân đối kế toán

Số đầu kỳ

Số đầu năm

2

Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính

Số đầu kỳ

Số đầu năm

 

:
image 10 image 63