imageimage

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc triển khai phát hành cổ phiếu thưởng và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2010 của Công ty.

 

I. Triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

 

· Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

 

· Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

· Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.980.000 cổ phiếu

 

· Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 19.800.000.000 (Mười chín tỷ tám trăm triệu) đồng

 

· Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

 

· Tỷ lệ thực hiện quyền: 6% (tương ứng 50:3), mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 50 quyền sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới).

 

· Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: cổ phiếu thưởng sẽ được phát hành từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

 

· Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):

 

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nhỏ hơn 1) trong phần cổ phiếu thưởng này sẽ được Công ty hủy bỏ. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng.

 

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 253 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 6%, cổ đông A được nhận thêm 15,18 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phần mới và Công ty sẽ hủy bỏ số cổ phần lẻ thập phân là 0,18 cổ phần.

 

· Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 06 - 07/2010.

 

 

II. Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2010.

 

Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

 

 

 

Trân trọng thông báo.

:
image 6 image 0