imageimage

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2017 và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết.

:
image 129 image 65