imageimage

Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP

Tài liệu đính kèm:
1. Công văn số 288/2018/CV-PC ngày 16/04/2018;
2. Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 16/04/2018.

:
image 254 image 57