imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét; và
  • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận 06 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.
:
image 125 image 171