imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014.

 

Tài liệu đính kèm:   

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả kinh doanh - Quý 4/2014;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Quý 4 năm 2014;

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý IV/2014 so với Quý IV/2013.

:
image 509 image 109