imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2022, Báo cáo TLATTC bán niên soát xét năm 2022 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2022;
  • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên soát xét năm 2022; và
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận 06 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021.
:
image 398 image 153