imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo TLATTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  • Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022;
  • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán; và
  • Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2022 so với năm 2021.
:
image 213 image 345