imageimage

Rồng Việt công bố Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Báo cáo Tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Đính kèm:

  • Công văn số 244/2019/CV-PC ngày 18/03/2019 công bố thông tin về Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
  • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  • Công văn số 239 Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2018 so với năm 2017;
  • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
:
image 157 image 1