imageimage

Rồng Việt công bố BC tỷ lệ an toàn tài chính 2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán.

:
image 48 image 5