imageimage

Rồng Việt công bố BCTC Quý 3/2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố Báo cáo tài chính Quý 3/2013.

 

Tài liệu đính kèm:

BC kết quả hoạt động kinh doanh;

- Bảng cân đối kế toán;

- BC lưu chuyển tiền tệ;

Thuyết minh BC tài chính;

Giải trình chênh lệch lợi nhuận.

:
image 194 image 163