imageimage

Rồng Việt công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

Ngày 06/04/2023, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được tổ chức tại Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

:
image 138 image 195