imageimage

Rồng Việt công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

Ngày 05/04/2022 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã được tổ chức tại Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

:
image 214 image 76