imageimage

Rồng Việt công bố bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS), cụ thể như sau:

I. Bổ sung  thành viên HĐQT và BKS nhiệm  kỳ 2012-2016:
1. Ông Trần Lệ Nguyên làm thành viên HĐQT kể từ ngày 28/10/2015.
2. Ông Kelly Yin Hon Wong làm thành viên HĐQT kể từ ngày 28/10/2015.
3. Bà Nguyễn Thị Oanh làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/10/2015.

II. Thay đổi Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty:
1. Ông Nguyễn Miên Tuấn thôi nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/10/2015.
2. Ông Trần Lệ Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/10/2015.

III. Thay đổi Trưởng BKS Công ty:
1. Ông Nguyễn Văn Minh thôi nhiệm chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 28/10/2015 và tiếp tục làm thành viên Ban kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Oanh giữ chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 28/10/2015.

:
image 443 image 101