imageimage

Rồng Việt công bố đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt công bố đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán kể từ ngày 17/07/2018, cụ thể:
- Tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: 100.099.906 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hiện tại: 1.000.999.060.000 đồng (Một ngàn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu sáu mươi ngàn đồng chẵn)

:
image 191 image 22