imageimage

Rồng Việt công bố đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Chứng khoán Phái sinh

Công ty Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố về việc đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Chứng khoán Phái sinh và cung cấp Dịch vụ bù trừ, thanh toán Giao dịch Chứng khoán Phái sinh. Cụ thể:

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh Chứng khoán Phái sinh số 22/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 11/07/2018, phạm vi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh bao gồm:

  • Môi giới Chứng khoán Phái sinh;
  • Tự doanh Chứng khoán Phái sinh;
  • Tư vấn đầu tư Chứng khoán Phái sinh.

Giấy chứng nhận Đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ bù trừ, thanh toán Giao dịch Chứng khoán Phái sinh số 23/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 11/07/2018, phạm vi hoạt động bao gồm:

  • Thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của mình và các khách hàng môi giới của mình.

Đính kèm:
- Công văn số 544/2018/CV-PC ngày 12/07/2018;
- Giấy chứng nhận số 22/GCN-UBCK ngày 11/07/2018 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận số 23/GCN-UBCK ngày 11/07/2018 của UBCKNN;

:
image 268 image 99