imageimage

Rồng Việt công bố điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022

Ngày 26/08/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng công bố:

  1. Quyết định số 54/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022; và
  2. Thông báo số 55/2022/CV-HĐQT ngày 26/08/2022 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022.
:
image 109 image 1